پرسنل آموزشی سال تحصیلی 00-99
 
  ردیف همکار محترم سرکار خانم: آموزگار
  1 الهه احمدزاده چهارم 1
  2 مریم نوری چهارم 2
  3 سحر رزمی  چهارم 3
  4 ناهید غفوریان رام چهارم 4
  5 سمانه پورعلی پنجم 1
  6 فاطمه رضازاده پنجم 2
  7 سیمین دخت ایمانی پور پنجم 3
  8 مهرنوش رضایی پنجم 4
  9 سمانه کارجوی ششم
  10 مریم عباس پور ششم
  11 آیدا انصاری ششم
  12 فاطمه مرتضایی آئین ششم
  13 زهره ذاکری ششم
  14 آذر فرهمند امروزه ششم
پرسنل آموزشی سال تحصیلی 98-97
 

ردیف

همکار محترم سرکار خانم:

سمت

1

الهام طبیبی

مربی هنر

2

مهین سارانی راد

مربی ورزش

3

الهه قیافه داودی

مربی قرآن

4

مریم عباسپور

مربی قرآن

5

معصومه ناموسی جعفر آبادی

مربی مهارت زندگی

6

فاطمه سادات واعظ میر

احکام و پرسمان دینی

7

زهره ذاکری

مربی کامپیوتر

8

الهه  ظریف شعریان

چهارم 1

9

ناهید غفوریان رام

چهارم 2

10

فریده واحدی

چهارم 3

11

زهره سروری

چهارم 4

12

مریم وزیری مقدم

چهارم 5

13

سحر رزمی

چهارم 6

14

مرضیه محمدی فرد

پنجم

15

سیمین دخت ایمانی پور

پنجم

16

فاطمه بهرامی

ششم

17

 معصومه برات زاده

پنجم

18

مرضیه  فارسی

ششم

19

پنجه شاهین

ششم

20

زهره حیدری

ششم

21

الهام لعل خباز

ششم

 
پرسنل آموزشی سال تحصیلی 97-96

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

فریده   واحدی

آموزگار  چهارم

2

الهه  ظریف شعریان

آموزگار  چهارم

3

غفوریان رام

آموزگار  چهارم

4

زهره سروری

آموزگار چهارم

5

مرضیه  محمدی فرد

آموزگار  پنجم

6

محبوبه صادقی

آموزگار پنجم

7

سیمین دخت  ایمانی پور

آموزگار پنجم

8

مرضیه  فارسی

آموزگار ششم

9

زهره حیدری

آموزگار ششم

10

پنجه شاهین

آموزگار ششم

11

مریم عباسپور

مربی قرآن و فوق برنامه قرآن

12

الهه قیافه داودی

مربی قرآن

13

الهام  لعل خباز

مربی قرآن و هدیه ها

14

معصومه ناموسی جعفر آبادی

فوق برنامه مهارتها

15

مهین  سارانی راد

مربی تربیت بدنی

16

زهره ذاکری

مربی کامپیوتر

17

الهام طبیبی

مربی هنر

18

زهرا مهر آذین

مربی زبان

19

فاطمه اسفندیاری

مربی زبان

20

زهره قلاسی

مربی زبان