پرسنل اداری سال تحصیلی 00-99
پرسنل اداری سال تحصیلی 99-98
پرسنل اداری سال تحصیلی 98-97
پرسنل اداری سال تحصیلی 98-97
 

ردیف

همکار محترم سرکار خانم:

سمت

1

بی بی طیبه حسینی کرمان

مدیریت

2

هدیه طهرانچی

معاونت

3

لادن مصطفوی

معاونت

4

معصومه پیروزی راد

مسئول تربیتی

5

محبوبه شاهین پور

مسئول تربیتی

6

فاطمه مرتضایی آئین

مسئول تربیتی

7

بنفشه موسی زاده آغویی

مسئول تربیتی

8

مریم مرتضایی

مسئول تربیتی

9

نفیسه رضائی

فناوری

10

مهری ذرات

اجرایی

11

بتول کیوانلو

مالی و سرویس

12

معصومه حسینی

مشاور

13

زهرا شادمهر طوسی

آزمایشگاه

14

الهام بهداد

کتابدار

15

زهرا جوکار دوست آباد

بهداشت

16

انسیه بهادر

خدمات

17

داورنژاد

خدمات

18

عیسی خاکپور

سرایدار

 
پرسنل اداری اجرایی سال تحصیلی 97-96

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

بی بی طیبه حسینی کرمان

مدیریت آموزشگاه

2

هدیه طهرانچی

معاون آموزشی

3

لادن مصطفوی

معاون پایه

4

حمیده عباسی گیو شاد  

معاون  پرورشی

5

مهری ذرات

مسئول اجرایی

6

بنفشه موسی زاده آغویی

مسئول فن آوری

7

بتول کیوانلو شهرستانکی 

مسئول امور مالی

8

زهرا شادمهر  طوسی

مسئول آزمایشگاه

9

زهرا جوکار دوست آباد

مربی بهداشت

10

الهام بهداد

کتابدار

11

معصومه  حسینی

مشاور

12

سوسن غلامی

مشاور مذهبی

13

مریم مرتضائی

مربی پرورشی

14

فاطمه مرتضائی آئین

پرورشی و رابط پژوهشی

15

بتول داورنژاد

خدمتگزار

16

انسیه  بهادر

خدمتگزار

17

عیسی خاکپور

سرایدار